Şartlar ve Koşullar

Appmosfer Mobil Yazılım Lisans Sözleşmesi

APPMOSFER MOBİL YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

1.             Taraflar

İşbu Mobil Yazılım Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:76 Esenyurt İstanbul adresinde faaliyette bulunan EVYAPAN APPMOSFER YAZILIM SANAYİ TİC. A.Ş. (“APPMOSFER”) ile appmosfer.com.tr’de (“Site”) oluşturduğu mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) yazılımın lisansını almak isteyen gerçek veya tüzel kişi (“Üye”) arasında lisans hakkının devrine ve Mobil Uygulama’nın ilgili mobil uygulama market sistemlerine sistemlerine kurulumu, çalıştırılması ve bu Mobil Uygulama hizmetinin işletilebilmesi için bu Sözleşme’de detayları belirlenmiş diğer ilgili hizmetlerin Taraflarca verilmesine yönelik hak ve koşulların belirlenmesini içermektedir. Üye Site’ye üye olmak suretiyle onayladığı işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket ve Üye bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.      Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.       Şirket, Site’de Üye’nin gerçek kişi olması halinde kendi nam ve hesabına, tüzel kişi temsilcisi olması durumunda tüzel kişinin nam ve hesabına mobil uygulamalar geliştirmesini sağlayacaktır. İşbu kapsamda Üye Site’de mobil uygulamasının adını belirleyebilecek, kendisine sunulan hazır temalardan birini kullanarak mobil uygulamanın tasarımını yapabilecek ve belirlediği kategorilerde içerikler girebilecektir.

2.2.       Şirket, Üye’ye Site’de oluşturulmasına imkan verdiği Mobil Uygulama’nın münhasır olmayan kullanım lisansını vermektedir.

2.3.       Taraflar kullanım lisansı kapsamının mobil uygulamanın yazılımının uygulama marketlerine yüklenmesi, çalıştırılması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması olduğunu kabul ve beyan ederler.

2.4.       Üye hiçbir şekilde Mobil Uygulama yazılımını üçüncü kişilerin yararına sunma, kullandırma, satma, devretme, ödünç verme veya diğer bir şekilde tahsisat yapma, bu meyanda alt lisanslar ihdas etme ve lisans üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin dahil hiçbir takyidat tesis etme hakkına sahip değildir. 

2.5.        haklara sahip değildir. İşbu maddenin ihlalinden doğan Şirket zararlarının tümünden Üye gayri kabili rücu sorumludur.

2.6.       Şirket kullanım lisansını münhasır olmayacak şekilde Üye’ye tanımaktadır. Üye’nin Mobil Uygulama geliştirirken kullandığı içeriklerin tümünün fikri mülkiyet hakları ve içeriklerden doğan sorumluluk Üye’ye ait olmakla birlikte Mobil Uygulama’nın fikri hakları Şirket’e aittir. Şirket işbu yazılımı herhangi başka üçüncü kişilere de devretme hakkına sahiptir.

2.7.       Üye, Şirket markası, logosu, ticaret unvanı, Site’nin yazılımı, tasarımı, ara yüzleri, kaynak kodları, işleyişi ve yazılımı ile ilgili edindiği hiçbir bilgiyi Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın ifşa etme ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahip değildir. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Site yazılımının, Site yazılımı ile kurgulanmış sistemin ve Site üzerinden oluşturulan mobil uygulamanın tamamen Şirket’in eseri olduğunu, Site’ye ve Site’nin kurgulanmış sistemini parçaparça veya bütün olarak Şirket’in önceden alınmış izni olmaksızın çoğaltması, kopyalaması, işlemesi ve benzer hallerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezai, hukuki ve idari tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Site ve mobil uygulama girdilerinin ve çıktılarının, bununla sınırlı olmaksızın, yazılım veya donanımın işlevselliğini veya gerçekleştirdiği işlemleri tespit etmeye veya bunlardan sonuç çıkarmaya çalışarak, mevcut kaynak kodlarını kullanarak kaynak kodu oluşturmayacağını  (disassemble), ters mühendislik (reverseengineering) işlemleri yapmayacağını, tersine derleme (reversecompile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in işbu maddenin ihlali nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde, zararı Üye’ye rücu etme ve zararlarını talep etme hakkı saklıdır.

2.8.       Şirket, mobil uygulama oluşturulması için Site’de sunduğu seçenekleri her zaman azaltma ya da çoğaltma, varsa ücretsiz olarak sunduğu seçenekleri ücretli hale getirme ya da varsa ücretli olarak sunduğu seçenekleri ücretsiz hale getirme hakkına sahiptir.

2.9.       Şirket Üye’nin mobil uygulama oluşturulmasını tamamlaması akabinde, Üye’nin oluşturduğu mobil uygulamayı Üye’nin tercih ettiği uygulama marketlerinde üçüncü kişilerin indirmesine hazır hale getirecektir. Uygulama marketlerinin kendi kullanıcı sözleşmelerinden, gizlilik sözleşmelerinden ya da uygulama yükleme kapsamındaki politikalarından kaynaklanan sebeplerle işbu uygulama marketlerde yayınlanan Üye’nin mobil uygulaması yayından kaldırılırsa, bu durumdan Şirket sorumlu olmayacaktır. Üye, uygulama marketlerinden kaynaklanan sebeplerle kaldırılan mobil uygulamanın bedelinin iadesini talep etme hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

2.10.   Üye’nin Mobil Uygulaması’nın Şirket uygulama market hesabından yayınlanması işbu Mobil Uygulama’nın Şirket’e ait olduğu anlamına kesinlikle gelmeyecektir. Şirket Site üzerinden mobil uygulama oluşturmaya ve uygulama marketlerinde yayınlamaya imkan sağlayarak yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda bulunmaktadır. İşbu sebeple Taraflar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Şirket’in, yer sağlayıcı vasfı nedeniyle Site’de Üye tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunun sağlanmasından ve denetiminden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler. Şirket Üye’nin paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğu bulunmamasına rağmen, tamamen kendi inisiyatifinde bulunmak kaydıyla Üye’nin paylaştığı içerikleri inceleme ve herhangi bir neden göstermeksizin Site’den kaldırma hakkına sahiptir. Şirket’in işbu içerikler sebebiyle hukuki, idari ve/veya cezai bir soruşturmaya tabi olması durumunda Üye Şirket’in işbu içeriklerden sorumluluğu bulunmadığını ispatlaması için gerekli işbirliğini yapmak zorundadır.

2.11.   Üye talep ederse Şirket uygulama marketlerinde Mobil Uygulamanın yayınlanmasını Üye’ye bırakabilir. Üye’nin böyle bir talepte bulunması halinde Üye’ye mobil uygulamanın kodları teslim edilecektir. Taraflar Üyenin Mobil Uygulamanın kodları ile birlikte teslim almasının Üye’ye Mobil Uygulama’nın süresiz ve sınırsız kullanım hakkını vermeyeceğini kabul ve beyan ederler. İşbu durumda dahi Üye lisans süresi dolduğunda lisans ücretini ödeyecek ve işbu şekilde Mobil Uygulama kullanımını devam ettirebilecektir. Aksi halde Üye’nin kullanımı işbu Sözleşme’nin ihlali anlamına gelecek ve Üye lisans süresinin dolmasından itibaren temerrüde düşmüş sayılacaktır. Taraflar işbu durumda Borçlar Kanunu’nun temerrüt hükümlerinin uygulanacağını ve Üye’nin işbu ihlalinden doğan Şirket zararlarını nakden ve defaten, gayrikabili rücu olacak şekilde ilk talepte ödemekle yükümlü olacaktır.

 

2.12.   Şirket,Üye’nin kendi mobil uygulamasını yaratabilmesi için gerekli yazılımsal alt yapıyı sağlayacaktır. Site’nin güncellenmesi, bakımı, internet erişiminin kısıtlanması veya tamamen durdurulması ve benzeri sebepler ile Site erişimi Şirket’in iradesinde olmak üzere geçici veya kalıcı süre ile her zaman durdurma hakkına sahiptir. Bu durumlarda Şirket Sözleşme’yi ihlal etmiş sayılmayacaktır ve Üye, tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

 

2.13.   Şirket Site’nin sürekli güvenliğini sağlamak adına elinden gelen çabayı göstermekteyse de, üçüncü kişilerden gelen siber saldırılar, diğer üyelerin kötü niyetli veya kusurlu davranışları sebebiyle oluşan tehlike durumlar sonucu Site üzerinde çeşitli veri ve dosyalar dahil olmak üzere Site’nin unsurlarına zararlı yazılım bulaşması halinde Üye’ye gelecek zararlardan sorumlu değildir.

2.14.   İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Şirket ancak ağır kusurlu olması nedeniyle Üye’nin zarar görmesi durumunda, Şirket Üye’nin kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilen doğrudan zararlarından sorumlu olacaktır.

 

2.15.   Taraflar, Üye’nin Site’de oluşturduğu mobil uygulamanın oluşturulması ve Üye’nin tercih ettiği uygulama marketlerinde (örn: IOS ve Android marketlerde) indirilmek üzere hazır hale getirilmesi için, Üye’nin Site’de yayınlanan kullanım paketlerinden birini seçeceğini ve Şirket’in işbu kullanım paketleri için belirlediği lisans ücretini Şirket’e ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Üye, Site üzerinden geliştirdiği mobil uygulamayı seçtiği kullanım paketinde belirlenen süre boyunca kullanma hakkına sahiptir. İşbu süre dolması halinde Üye, kullanım lisansı süresi dolduğu tarihte Şirket tarafından belirlenen ücreti ödemek suretiyle kullanım paketini yenileme veya farklı bir kullanım paketi seçme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Üye’nin seçtiği pakette kullanım süresinin 2 yıl olması halinde, 2 yılın sonunda kullanım paketinin güncel bedelini ödeyerek mobil uygulamayı Şirket tarafından Üye’nin tercih ettiği uygulama marketlerinde indirilmek üzere hazır bulundurulmasının devamını sağlama hakkına sahiptir.

 

3.             Fesih

İşbu Sözleşme Üye’nin kullanım lisansı için Site üzerinden seçtiği süre boyunca geçerli olacaktır. Sözleşme süresi işbu süre sonunda Üye yenileme lisans bedelini ödediği takdirde seçtiği paket süresi kadar uzayacaktır.Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Şirket’in mevzuattan kaynaklanan hakları saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğinü ihlal etmesi ve bu ihlalin yazılı surette ihtara rağmen 10 (on) gün içinde giderilememesi halinde Şirket tarafından haklı sebeple derhal feshedilebilir.  Bu halde, Mobil Uygulama’nın kaynak kodları da dahil tüm Fikri Mülkiyet haklarının 100%’ü Şirket’e ait olacaktır ve Şirket kalan kullanım süresinin ücretini iade etmekle yükümlü olmayacaktır.

4.             Gizlilik

Üye’nin Şirket tarafından kişisel verilerinin tutulmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirleyen Aydınlatma Metni ve İmha Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir bütünüdür. Üye’nin üyelik kapsamında Şirket ile paylaştığı her türlü kişisel bilgi Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun olarak işlenebilecektir.

Üye, işbu Sözleşme görüşmelerinde ve Sözleşme ifası sırasında yazılı veya sözlü olarak kendisine temin edilen veya her türlü idari, ticari, mali, teknik, hukuki yazılı veya sözlü bilgileri gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul etmektedir.

Üye, Sözleşme çerçevesinde elde edeceği Gizli Bilgiler’i, üçüncü kişilere açıklamayacağını veya ifşa etmeyeceğini; kişisel veya ticari amaçla kullanmayacağını ve kullandırmayacağını ve bu amaçla gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu yükümlülüklerin herhangi bir Tarafça ihlal edilmesi durumunda ihlal eden Taraf, diğer Taraf’ın uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.             Mücbir Sebep

Taraflar Sözleşme’yi imzaladıkları zaman meydana geleceği önceden kestirilemeyen ve herhangi bir Taraf’ın bir eylem veya davranışı ile kontrol edilmesi mümkün olamayan mücbir sebepler nedeni ile yükümlülüklerini ifa edememeleri durumunda Taraflar birbirlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaklardır. Bu Sözleşme kapsamında kabul edilen mücbir sebeplerden bazılarının savaş, ambargo, olağanüstü hükümet kararları, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler veya felaketler, internete erişimin kısıtlanması veya engellenmesi, internet alt yapı sorunları, teknik alt yapı sorunları olduğunu Taraflar kabul etmektedirler.

Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Ancak, her iki Taraf da mücbir sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerdir.

Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.

 

6.             Sözleşme’nin Devri

Taraflar’ca aksi ayrıca kararlaştırılmadığı takdirde, Üye Şirket’in yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez. Üye, Şirket’in işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişiye devir ve temlik edebileceğini kabul ve beyan eder.

7.             Sözleşme’nin Geçerliliği

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi veya bölümünün mevzuatın değişmesi ve benzeri nedeniyle, kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile veya bir başka nedenle geçersiz olması durumunda, anılan hükümler dışındaki hükümler geçerliliğini korumaya devam eder. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Taraflar bir araya gelerek geçersiz hükümler yerine ikame etmek üzere yeni hükümler belirleme hususunda anlaşmışlardır.

8.             Feragat

Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya işbu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Taraf’ın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

9.             Tebligat Adresleri

Taraflar arasındaki tüm yazışmalar, Şirket’in 1. maddede belirtilen adresine ve Üye’nin üyelik işlemleri sırasında ibraz ettiği ikamet adresine veya  elektronik posta adresine yapılacaktır. Taraflar tebligat adreslerinde meydana gelen değişiklikleri diğer tarafa adres değişikliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak bildirmedikçe mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerli tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

10.         Delil Sözleşmesi

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereği Şirket’in ticari defter ve kayıtlarının kesin delil kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

11.         Ekler

İşbu Sözleşme’yi tamamlayan tüm ek ve belgeler Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır ve Sözleşme gibi hüküm doğururlar.

12.         Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Müdürlükleri yetkilidir.